Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đầu hàng
  tụi cướp máy bay cuối cùng đã đầu hàng cảnh sát
  bỏ, từ bỏ; dâng nộp
  we shall never surrender our liberty
  chúng ta không bao giờ từ bỏ tự do của chúng ta
  they surrender their guns to the police
  họ đã giao nộp súng cho cảnh sát
  surrender oneself to something
  chịu để cho (thói xấu) chế ngự, chịu khuất phục trước (thói quen, ảnh hưởng…)
  anh ta đã bị thất vọng chế ngự đến cùng cực để rối rốt cuộc đi đến tự sát
  Danh từ
  sự đầu hàng
  unconditional surrender
  sự đầu hàng không điều kiện
  sự từ bỏ, sự dâng nộp
  demand the surrender of the town
  bắt thành phố đầu hàng, bắt dâng nộp thành phố