Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (forsook /fə'sʊk/; forsaken /fə'seikən/)
  bỏ, từ bỏ
  forsake one's former habits
  bỏ những thói quen trước đây
  bỏ rơi
  forsake one's family and friends
  bỏ rơi gia đình và bạn bè

  * Các từ tương tự:
  forsaken