Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from) từ chức
  bà ta từ chức giám đốc và rời bỏ công ty
  nó bỏ việc
  resign oneself
  cam chịu, đành
  you must resign yourselves to wait a bit longer
  anh đành phải chờ thêm ít nữa vậy

  * Các từ tương tự:
  resignation, resigned, resignedly, resignee