Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  từ bỏ; bỏ
  renounce a right
  từ bỏ một quyền
  renounce cigarettes
  bỏ hút thuốc lá
  renounce one's faith
  bỏ đức tin
  nó bỏ đạo Hồi theo đạo Thiên Chúa
  ông ta từ bỏ đứa con của mình (không cho quyền thừa kế)

  * Các từ tương tự:
  renouncement, renouncer