Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cam chịu; đành phận
  a resigned sigh
  tiếng thở dài đành phận
  be resigned to something (doing something)
  cam chịu; đành
  be resigned to one's fate
  cam chịu số phận
  she seems resigned to not having a holiday this year
  năm nay có vẻ như chị ta không có kỳ nghỉ vậy

  * Các từ tương tự:
  resignedly