Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)(quit hoặc quitted)
  rời khỏi (một nơi)
  tôi đã nhận được giấy báo ông dọn nhà
  he got the present job when he quitted (quit) the army
  anh ta đã nhận công việc này khi anh rời khỏi quân đội
  (khẩu ngữ) ngừng, thôi
  quit work for five minutes
  ngừng việc năm phút
  be quit of
  giũ sạch; tống khứ
  tôi muốn giũ sạch trách nhiệm
  you're well quit of him
  may cho anh mà nó đã cút đi

  * Các từ tương tự:
  quitch, quitclaim, quite, quitrent, quits, quittance, quitter, quittor