Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-dd-) (rid)
  giải thoát khỏi
  rid the world of famine
  giải thoát thế giới khỏi nạn đói
  rid the house of mice
  tống hết chuột ra khỏi nhà
  rid oneself of debt
  giũ sạch nợ nần
  get (be) rid of
  tống khứ (ai, cái gì…)
  he was a bring nuisanceI'm glad to be rid of him
  nó là một thằng cha hay quấy rầy, tôi rất mừng là đã tống khứ được nó đi
  the shop ordered 20 copies of the book and now it can't get rid of them
  cửa hàng đặt mua 20 bản cuốn sách ấy, mà nay chưa bán (tống) đi được

  * Các từ tương tự:
  ridable, riddance, riddel, ridden, riddle, riddling, ride, ride somebody down, ridel