Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ đơn của ride
  xem ride
  Tính từ
  (dùng trong từ ghép)
  đầy rẫy (cái gì), bị (cái gì) ngự trị
  giường đầy rệp
  tham nhũng