Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hăm dọa, bắt nạt
    giọng nói bắt nạt