Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trò bịp bợp
  kẻ bịp bợm
  (Anh) kẹo bạc hà cứng
  Động từ
  (-gg-)
  humbug somebody into (out of) something (doing something)
  lừa gạt ai, bịp ai

  * Các từ tương tự:
  humbuggery