Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-, Mỹ -p-)
  bắt cóc
  hai nhà doanh nghiệp đã bị tụi khủng bố bắt cóc
  Danh từ
  sự bắt cóc
  a kidnap victim
  nạn nhân vụ bắt cóc

  * Các từ tương tự:
  kidnaper, kidnapper, kidnapping