Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học)
  con lửng
  Động từ
  quấy rầy, mè nheo
  tụi trẻ mè nheo tôi cho chúng đi xem chiếu bóng

  * Các từ tương tự:
  badger-baiting, badger-drawing, badger-fly, badger-legged