Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badger-baiting /'bædʤə,beitiɳ/  

  • Danh từ
    sự suỵt cho khua lửng ra khỏi hang