Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badger-drawing /'bædʤə,drɔ:iɳ/  

  • danh từ
    sự suỵt cho khua lửng ra khỏi hang