Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badger-fly /'bædʤəflai/  

  • Danh từ
    ruồi giả làm mồi câu (bằng lông con lửng)