Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badger-legged /'bædʤəlegd/  

  • Tính từ
    thọt chân