Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng seagull) (động vật)
  mòng biển (chim)
  Động từ
  (cổ)
  lừa, lừa bịp (ai)
  Danh từ
  (cổ)
  người dễ bị lừa, người ngờ nghệch

  * Các từ tương tự:
  gull-catcher, guller, gullery, gullet, gullibility, gullible, gullibly, gully, gully-drain