Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khe nước, rãnh, máng, mương

    * Các từ tương tự:
    gully-drain, gully-hole