Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  mang (cá)
  tia mũ nấm
  white about the gill
  mặt trắng bệch vì sợ
  gin (đơn vị đo lường chất lỏng bằng một phần tư panh) (xem pint)
  xem pint

  * Các từ tương tự:
  gill-cleft, gill-cover, gill-house, gilled, gillie, gillion, gillyflower