Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

river-bed /'rivəbed/  

  • Danh từ
    lòng sông