Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thung lũng
  lưu vực (của một con sông)
  the Nile valley
  lưu vực sông Nil

  * Các từ tương tự:
  valleyed