Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thung lũng nhỏ và sâu (thường có nhiều cây)

    * Các từ tương tự:
    dingle-dangle