Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dingle-dangle /'diɳgl'dæɳgl/  

  • Danh từ
    sự đu đưa
    Phó từ
    lắc lư, đu đưa