Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thung lũng nhỏ (bên sườn núi), thung lũng hẹp

    * Các từ tương tự:
    comber