Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (xấu)
  quỵt nợ (nhất là nợ đánh bạc)
  thất hứa
  bà ta thất hứa về những thỏa thuận mua bán với chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  Welsh, Welsh dresser, welsh rabbit, Welsh rarebit, welsher, Welshman, welshwoman