Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cổ, trừ phi dùng với địa danh)
  thung lũng
  the vale of the White Horse
  thung lũng Bạch Mã

  * Các từ tương tự:
  valediction, valedictorian, valedictory, valence, valenciennes, valency, valentine, valerian, valerianic