Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] Ê-cốt (dân Ê-cốt, luật lệ Ê-cốt; ngôn ngữ Ê-cốt)
  Scots law
  luật Ê-cốt
  Danh từ
  tiếng Ê-cốt (phương ngữ tiếng Anh nói ở Ê-cốt)

  * Các từ tương tự:
  Scotsman, Scotswoman