Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Ê-cốt (nữ giới)