Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hẻm núi
  (cũ) họng
  a fish bone stuck in his gorge
  một cái xương cá mắc trong họng anh ta
  make somebody's gorge rise
  làm cho ai ớn người
  cảnh tượng của quá nhiều trẻ con đói khát làm cho anh ta ớn người
  Động từ
  gorge [oneself] [on (with) something]
  ngốn (thức ăn)
  ngốn bánh kem

  * Các từ tương tự:
  gorgeous, gorgeously, gorgeousness, gorger, gorget