Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường nẻ (ở khối băng…)