Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vực thẳm
  an abyss of despair
  (nghĩa bóng) sự thất vọng tột độ

  * Các từ tương tự:
  abyssal, abyssobenthic