Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ hổng (như ở chỗ sâu răng…) ổ khoang

    * Các từ tương tự:
    cavity circuit, cavity wall