Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đáy
  a bottomless well
  cái giếng không đáy, cái giếng rất sâu
  thống đốc ngân hàng nói là cho nước ấy vay khác nào như đổ tiền xuống một cái hố không đáy

  * Các từ tương tự:
  bottomlessly