Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cực kỳ xấu
  live in abysmal conditions
  sống trong điều kiện cực kỳ xấu
  cực kỳ
  abysmal ignorance
  sự dốt nát cực kỳ

  * Các từ tương tự:
  abysmally