Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  sâu; cực kỳ; tột bậc; rất lớn
  a profound sleep
  giấc ngủ sâu, giấc ngủ say
  profound ignorance
  sự dốt nát tột bậc
  sâu sắc
  take a profound interest in something
  quan tâm sâu sắc đến cái gì
  sâu rộng; uyên thâm
  sâu kín
  profound mysteries
  những điều huyền bí sâu kín

  * Các từ tương tự:
  profoundity, profoundly, profoundness