Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng sợ, khủng khiếp
  an awful accident
  một tai nạn đáng sợ
  (khẩu ngữ) dễ sợ, tồi tệ
  what awful weather!
  thời tiết tệ thật!
  the film was awful
  bộ phim dở tệ
  (vị ngữ) (khẩu ngữ) rất lớn
  that's an awful lot of money!
  thật là một lô tiền lớn!
  I'm in a awful hurry to get to the bank
  tôi đang rất vội đến ngân hàng

  * Các từ tương tự:
  awfully, awfulness