Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (khẩu ngữ)
  rất, rất nhiều
  awfully hot
  rất nóng
  thanks awfully for the present!
  cảm ơn rất nhiều về món quà!