Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extraordinarily /ik'strɔ:dnrəli/  /ik'strɔ:dənerəli/

  • Phó từ
    [một cách] lạ thường, [một cách] khác thường