Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excessively /ik'sesivli/  

  • Phó từ
    [một cách] thái quá