Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreadfully /'dredfli/  

 • Phó từ
  [một cách] nghiêm trọng
  dreadfully injured
  bị thương nặng
  (khẩu ngữ) tồi
  this article is dreadfully written
  bài báo này viết tồi quá
  hết sức, quá chừng
  I'm afraid that it is dreadfully late
  tôi e là đã quá trễ