Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  dữ lắm, quá chừng
  she suffered terribly when her son was killed
  bà ta đau đớn dữ lắm khi cậu con trai bà bị giết
  (khẩu ngữ) rất, lắm
  not a terribly good film
  không phải một bộ phim hay lắm
  I'm terribly sorry
  tôi rất lấy làm tiếc