Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  cực kỳ
  that's extremely interesting
  cái đó cực kỳ lý thú

  * Các từ tương tự:
  extremely high frequency (EHF)