Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    cực kỳ, vô cùng
    I'm frightfully sorrybut I can't see you today
    tôi lấy làm tiếc vô cùng, nhưng tôi không thể gặp anh hôm nay được