Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exceedingly /ik'si:diηli/  

  • Phó từ
    quá chừng
    an exceedingly difficult problem
    một vấn đề khó quá chừng