Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    nhiều, lắm
    các bản báo cáo đã phóng đại rất nhiều
    I revere him greatly
    tôi tôn kính ông ta lắm