Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpleasant /ʌn'pleznt/  

 • Tính từ
  khó chịu, khó ưa
  unpleasant smells
  những mùi khó chịu
  I found his manner extremely unpleasant
  tôi thấy thái độ của nó hết sức khó ưa

  * Các từ tương tự:
  unpleasantly, unpleasantness, unpleasantry