Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpleasantness /ʌn'plezntnis/  

  • Danh từ
    sự khó chịu, sự khó ưa
    sự cãi cọ
    don't let the recent unpleasantness spoil our friendship
    đừng để cho cuộc cãi cọ mới đây làm tổn hại đến tình bạn của chúng ta