Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

execrable /'eksikrəbl/  

 • Tính từ
  rất tồi tệ, kinh khủng
  execrable weather
  thời tiết rất tồi tệ

  * Các từ tương tự:
  execrableness