Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có mùi vị
  vô vị, nhạt nhẽo
  tasteless jokes
  lời đùa nhạt nhẽo

  * Các từ tương tự:
  tastelessly, tastelessness