Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thấp, hạ đẳng
  a captain is inferior to a major
  đại úy thấp hơn thiếu tá
  inferior workmanship
  tay nghề thấp
  Danh từ
  người cấp dưới

  * Các từ tương tự:
  Inferior good, inferiority, inferiority complex